Học hỏi từ Chúa Giê-xu như một kẻ bị phản bội:

 

Tại sao Chúa Giê-su chọn Giu-đa Ích_ca-ti-ốt làm môn đồ? - Đăng bởi "Vietnamese Missionary Institute" trên trang web hoithanh.com vào ngày 0

 Lu-ca 6:12-16 

Từ khóa:  "Tại sao Chúa Giê-su lại chọn một người sẽ phản Ngài để làm môn đồ thân cận?"...Chúa Giê-su đã biết. ...Điều này không có nghĩa là những gì Giu-đa làm là đúng. Nhưng nó phải xảy ra.
 

 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.