Học từ Chúa Giê-xu như kẻ bị tất cả bỏ rơi:

 

Sự Tin Quyết Của Đức Chúa Jêsus, Sự Nhút Nhát Của Phi-E-Rơ - Đăng bởi "SU Việt Nam" trên trang web hoithanh.com vào ngày 7

 Giăng 18:12-27 

Từ khóa:  ...Phi-e-rơ, người đã thề hứa đi theo Chúa cho đến chết, đã chối Đức Chúa Jêsus ba lần, thậm chí cả khi sự sống của ông không bị đe dọa."Vậy nên, trong khi lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus được ứng nghiệm, lời thề hứa của Phi-e-rơ thì không."...xin hãy ban cho chúng con sự can đảm để không chối bỏ việc là môn đồ của Ngài.
 

 - Trang web này vẫn đang được phát triển.