Học từ Chúa Giê-xu Đấng Christ / Được xức linh dầu:

 

KÌA, CHIÊN CON ĐƯỢC NGỢI KHEN -  7 tháng 2, 2016  trên trang web:https://lukesermonsnotebook.blogspot.com/ về

  Luca 2:21-38 

Từ khóa:  Lễ Giáng Sinh; Simêôn, Bà Anne , khen Chúa; Chúa Jêsus Christ là phép lạ của Đức Chúa Trời! Simêôn đã nói tới một “thanh gươm”;  truyện tích Chúa Giáng Sinh;  là Cứu Chúa là Christ; "Lễ ấy có thể tiếp diễn nếu cứ để cho Chúa Jêsus làm nhân vật trung tâm của Lễ Giáng Sinh."

 


- Trang web này vẫn đang được phát triển.