Chương 1

21-39: tiếng Anh – như một bác sĩ

40-45: tiếng Anh - Ngài luôn có mặt vì mọi người

 


Chương 2

1-12: tiếng Đức - như một con người

1-12: tiếng Hà Lan + tiếng Nga - người tha thứ tội lỗi / con nợ

1-17: tiếng Đức - Jesus như một bác sĩ

23-28: tiếng Anh - như một con người

 


Chương 3

13-17: tiếng Đức - như một nhà lập pháp

20-35: tiếng Bồ Đào Nha - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

31-35: tiếng Đức - Ngài luôn có mặt vì mọi người

 


Chương 4

26-34: tiếng Đức = tiếng Anh = tiếng Ba Lan = tiếng Pháp   = tiếng Bồ Đào Nha - như một kẻ du hành

 


Chương 5

21-43: tiếng Pháp - như một bác sĩ

 


Chương 6

30-44: tiếng Hung ga ri - với tư cách là một nhà thuyết giáo

 


Chương 7

24-30 - tiếng Đức = tiếng Anh = tiếng Ba Lan = tiếng Pháp -=tiếng Bồ Đào Nha -  - như một bác sĩ

31-37: tiếng Bồ Đào Nha - như một bác sĩ

 


Chương 8

27-35: tiếng Hà Lan - Đấng Christ / Được xức linh dầu

27-32: tiếng Pháp - Đấng Christ / Được xức linh dầu

 


Chương 9

 2-9: tiếng Bồ Đào Nha – Con của Đức Chúa Trời

 2-10: tiếng Ba Lan - Con của Đức Chúa Trời

  9: tiếng Nga - như một con người

30-32: Tiếng Việt - như một con người

30-37: tiếng Bồ Đào Nha - Đấng Christ / Được xức linh dầu

41: tiếng Pháp - với tư cách là một nhà thuyết giáo

 


Chương 10

 2-12: tiếng Bồ Đào Nha - như một quan tòa

13-16: tiếng Pháp - như một nhà trị liệu

17-30: tiếng Pháp - trong việc sư dụng tiền bạc

35-45: tiếng Hung ga ri - như một con người

46-52: tiếng Bồ Đào Nha - không loại bỏ ai

 


Chương 11

 7- 9: tiếng Anh - như một người theo chủ nghĩa hòa bình

15-26: tiếng Anh - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:
Chương 12

28-34: tiếng Đức = tiếng Anhtiếng Pháp = tiếng Bồ Đào Nha - đuọc đàm luận bởi các nhà thần học / kinh sư

28-44: tiếng Anh + tiếng Ba Lan - đuọc đàm luận bởi các nhà thần học / kinh sư

41-44: tiếng Hà Lan + tiếng Hung ga ri - trong việc sư dụng tiền bạc

     44: tiếng Pháp - trong việc sư dụng tiền bạc

35-37: tiếng Đức= tiếng Anh = tiếng Ba Lan = tiếng Pháp = tiếng Bồ Đào Nha - là con trai của Đa-vít

38-44- tiếng Đức + tiếng Bồ Đào Nha - trong việc sư dụng tiền bạc

 


Chương 13

 


Chương 14

3-6+9: tiếng Anh - trong việc sư dụng tiền bạc

13-21: tiếng Pháp - Con của Đức Chúa Trời

20-21: tiếng Đức - như kẻ bị kết án

61- tiếng Hà Lan - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

61-64 + 15,39 - tiếng Anh - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

66-72: tiếng Bồ Đào Nha - như kẻ bị tất cả bỏ rơi

 


Chương 15

1-5: tiếng Đức + tiếng Hung ga ri - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

1-19: tiếng Anh - như kẻ bị kết án

16-37: tiếng Đức - như kẻ bị tất cả bỏ rơi

 


Chương 16

1-8: tiếng Bồ Đào Nha + tiếng Bồ Đào Nha - người đã phục sinh