Học hỏi từ Chúa Giê-su là con trai của Đa-vít:

 

Sự Nhận Thức Thuộc Linh Của Hai Người Mù Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền, đăng ngày 2.11.2019 về

Ma-thi-ơ 9:27 – 34 

Từ khóa:  Ý Nghĩa Của Từ Ngữ “Con Của Vua Đa-Vít” ; ... có 3 hạng người được xức dầu: ông vua, thầy tế lễ và thầy tiên tri; Chúa Giê-su bèn hỏi hai người mù này họ có tin rằng Chúa có thể mở mắt của họ không....sự nhận thức thuộc linh sâu sa và chính xác, tại vì họ có đức tin vào Chúa Giê-su


- Trang web này vẫn đang được phát triển.