Chương 1

1-14: tiếng Anh – Con của Đức Chúa Trời

 


Chương 2

 


Chương 3

1-10: tiếng Đức - như một nhà trị liệu

 


Chương 4

 

19-26: tiếng Đức - như một lời cầu nguyện

46-52: iếng hung ga ri - như một bác sĩ

 


Chương 5

 

17-30: tiếng Ba Lan – Con của Đức Chúa Trời

 


Chương 6

 

1-15 - tiếng Đức - như một kẻ du hành

30-35: tiếng Đức - như một nhà trị liệu

56-69: tiếng Nga - Đấng Christ / Được xức linh dầu

60-69: tiếng Đức = tiếng Ba Lan = tiếng Pháp = tiếng Bồ Đào Nhatiếng Anh - như kẻ bị tất cả bỏ rơi

60-71: tiếng Trung Quốc - như kẻ bị tất cả bỏ rơi

 

 


Chương 7

 


Chương 8

1-11: tiếng Đức = tiếng Bồ Đào Nha + tiếng Trung Quốc + Tiếng Việt - người tha thứ tội lỗi / con nợ

3-11: tiếng Đức – đuọc đàm luận bởi các nhà thần học / kinh sư

3-11: tiếng Đức -như một quan tòa

 


Chương 9

1-17: tiếng Đức  + tiếng Trung Quốc - như một bác sĩ

 


Chương 10

 


Chương 11

1-16: tiếng Trung Quốc - Đấng Christ / Được xức linh dầu

1-45: tiếng Nga - Con của Đức Chúa Trời

1...53  tiếng Đức - Đấng Christ / Được xức linh dầu

5-13: tiếng Trung Quốc - Đấng Christ / Được xức linh dầu

46-52: tiếng Đức - như kẻ bị kết án

49-53: tiếng Pháp - như kẻ bị kết án

 


Chương 12

20-24: tiếng Đức - như một kẻ du hành

 44-50: tiếng Hung ga ri - Con của Đức Chúa Trời


Chương 13

 1-17: tiếng Trung Quốc - như một kẻ bị phản bội

 3- 5: tiếng Anh - như một kẻ bị phản bội

34-35: tiếng Đức - như một nhà lập pháp 


Chương 14

 

15-27: tiếng Đức -như một nhà lập pháp

 


Chương 15

 


Chương 16

 


Chương 17

 

 9-13: Tiếng Việt - như một lời cầu nguyện

14-26: tiếng Anh + tiếng Hà Lan - như một lời cầu nguyện

20-21: tiếng Hung ga ri - như một lời cầu nguyện

 


Chương 18

1-11: tiếng Ba Lan + tiếng Hung ga ri - như một kẻ bị phản bội

12-27: Tiếng Việt - như kẻ bị tất cả bỏ rơi

1-19,42: tiếng Đức + tiếng Ba Lan - như kẻ bị kết án

33-38: tiếng Trung Quốc - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

37-38: Tiếng Việt + tiếng Bồ Đào Nha - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

 


Chương 19

18,1 - 19,42: tiếng Đức + tiếng Anh - như kẻ bị kết án

   5:  tiếng Hà Lan – như kẻ bị kết án

 9-16: Tiếng Việt - như kẻ bị kết án

12-16: tiếng Đức - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

20-21: tiếng Đức -người đã phục sinh

 


Chương 20

19-20: tiếng Ba Lan + tiếng Đức - người đã phục sinh

11-18: tiếng Đức - người đã phục sinh

19-20: tiếng Anh = tiếng Pháp = tiếng Đức = tiếng Bồ Đào Nha - người đã phục sinh

19-31: tiếng Nga + tiếng Nga + tiếng Bồ Đào Nha - người đã phục sinh

 


Chương 21

1-14: tiếng Đức - người đã phục sinh

1-15: tiếng Đức - người đã phục sinh

1-15: tiếng Đức - người tha thứ tội lỗi / con nợ