Chương 1

 


Chương 2

 


Chương 3

13-17: tiếng Trung Quốc – Con của Đức Chúa Trời

 


Chương 4

12-17: Tiếng Việt - với tư cách là một nhà thuyết giáo

12-22: tiếng Hà Lan – Ngài luôn có mặt vì mọi người

 


Chương 5

  1-4: tiếng Hung ga ri - với tư cách là một nhà thuyết giáo

 1-10: tiếng Đức - không loại bỏ ai

1-10: tiếng Hà Lan - với tư cách là một nhà thuyết giáo

1-12: Tiếng Việt - với tư cách là một nhà thuyết giáo

3-10: tiếng Ba Lan - với tư cách là một nhà thuyết giáo

    13: tiếng Anh - với tư cách là một nhà thuyết giáo

   13: tiếng Trung Quốc - như một nhà trị liệu

13-16: tiếng Pháp - với tư cách là một nhà thuyết giáo

17-20: tiếng Hung ga ri - như một nhà lập pháp

20-26: tiếng Đức = tiếng Anh = tiếng Ba Lan = tiếng Pháp = tiếng Bồ Đào Nha - như một nhà lập pháp

25-26: tiếng Hung ga ri - với tư cách là một nhà thuyết giáo

21-26: tiếng Trung Quốc + tiếng Hung ga ri -  như một người theo chủ nghĩa hòa bình

    30:  tiếng Bồ Đào Nha - như một nhà trị liệu

31-32: tiếng Trung Quốc - như một nhà lập pháp

38-42: tiếng Bồ Đào Nha - như một nhà trị liệu

38-48: tiếng Đức + tiếng Đức - Tiếng Việt + tiếng Anhtiếng Anh + tiếng Hà Lan  + tiếng Pháp + Tiếng Việt- như một người theo chủ nghĩa hòa bình

38-48: tiếng Anh - với tư cách là một nhà thuyết giáo

38-42: tiếng Ba Lan - như một nhà trị liệu

43-48: tiếng Bồ Đào Nha - như một người theo chủ nghĩa hòa bình

 


Chương 6

  1-4: Tiếng Việt - trong việc sư dụng tiền bạc

 1- 5: tiếng Anh - như một lời cầu nguyện

1 (-18): tiếng Anh - như một nhà lập pháp

 5-13: tiếng Bồ Đào Nha - như một lời cầu nguyện

 7-13: tiếng Đức + tiếng Đức - như một lời cầu nguyện

9-13: tiếng Nga - như một lời cầu nguyện

14-21: tiếng Nga - như một nhà lập pháp

24-34: tiếng Anh - như một nhà trị liệu

 


Chương 7

 


Chương 8

3: tiếng Hà Lan - như một bác sĩ

5-13:  tiếng Đức - như một bác sĩ

28-34: tiếng Nga - như một bác sĩ

 


Chương 9

 1 - 8: tiếng Anh - như một con người

 1-8: tiếng Hung ga ri : - như một bác sĩ

 1- 8: tiếng Đức + tiếng Hung ga ri - như một bác sĩ

 1- 8: tiếng Anh - người tha thứ tội lỗi / con nợ

 2-4: Tiếng Việt – Con của Đức Chúa Trời

9-10: tiếng Hung ga ri - không loại bỏ ai

10-13: tiếng Anh + tiếng Anh không loại bỏ ai

27-31: tiếng Đức = tiếng Pháp   - là con trai của Đa-vít

27-31: Tiếng Việt - như một bác sĩ

27-34: Tiếng Việt: là con trai của Đa-vít

9,35-10,10 - tiếng Đức – Ngài luôn có mặt vì mọi người

 


Chương 10 - tiếng Đức - Con của Đức Chúa Trời

9,35-10,10 - tiếng Đức - Ngài luôn có mặt vì mọi người

13-16 - tiếng Trung Quốc – Ngài luôn có mặt vì mọi người

    24: tiếng Nga - như một người theo chủ nghĩa hòa bình  

34-39: tiếng Đức - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

 

 


Chương 11

16-19 - tiếng Hà Lan - như một con người

16-19: tiếng Đức = Tiếng Việt - Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

25-30 - tiếng Đức – Ngài luôn có mặt vì mọi người

25-30 - tiếng Hà Lan - như một nhà trị liệu

27-30: Tiếng Việt - Ngài luôn có mặt vì mọi người

28-30: Tiếng Việt - với tư cách là một nhà thuyết giáo

 


Chương 12

38-42: tiếng Đức - như kẻ bị kết án

38-50: tiếng Anh - đuọc đàm luận bởi các nhà thần học / kinh sư

 


Chương 13

13.16 - tiếng Đức + tiếng Pháp - như một nhà trị liệu

24-30. 36-43: tiếng Anh - như một kẻ du hành

 27: tiếng Hà Lan - như một kẻ du hành


Chương 14

13-21: tiếng Nga - như một kẻ du hành

 


Chương 15

  1-9: tiếng Hung ga ri - đuọc đàm luận bởi các nhà thần học / kinh sư

 7 - 8: tiếng Nga - đuọc đàm luận bởi các nhà thần học / kinh sư

15-20: tiếng Hung ga ri - như một nhà trị liệu

21-28: tiếng Đức + tiếng Hà Lan + tiếng Nga - là con trai của Đa-vít

29-32: tiếng Hung ga ri - như kẻ bị kết án

 


Chương 16

  1- 4: Tiếng Việt - đuọc đàm luận bởi các nhà thần học / kinh sư

15-16: tiếng Hung ga ri - Đấng Christ / Được xức linh dầu

21-23: tiếng Đức - Con của Đức Chúa Trời

21-28: tiếng Anh - như một kẻ du hành

 


Chương 17

10-13: Tiếng Việt - như một con người

 


Chương 18

1-5: tiếng Bồ Đào Nha - như một nhà trị liệu

1-5.10-14: tiếng Anh - như một nhà trị liệu

20 - tiếng Đức + tiếng Pháp - người đã phục sinh

 21-35: tiếng Anh - như một nhà lập pháp


Chương 19

16-22: tiếng Hung ga ri - như một nhà trị liệu

16-30: tiếng Anh - trong việc sư dụng tiền bạc

23-26: tiếng Anh - không loại bỏ ai

30-20,16: tiếng Trung Quốc - trong việc sư dụng tiền bạc


Chương 20

11,30-20,16: tiếng Trung Quốc - trong việc sư dụng tiền bạc

29-34: tiếng Anh - là con trai của Đa-vít

 

 


Chương 21

1-10: - tiếng Trung Quốc - là con trai của Đa-vít

1-11: tiếng Đức- Đấng Christ / Được xức linh dầu

28-32: tiếng Đức - Ngài luôn có mặt vì mọi người

 

 


Chương 22

24-40 - tiếng Anh - là con trai của Đa-vít

24-40 - tiếng Hà Lan – như một nhà lập pháp

 


Chương 23

1-12: tiếng Hà Lan - đuọc đàm luận bởi các nhà thần học / kinh sư

 


Chương 24

1-14 - tiếng Đức - như một nhà trị liệu

37-44: tiếng Trung Quốc - như một con người

42-44: Tiếng Việt - như một quan tòa

 


Chương 25

 1-13: tiếng Anh + tiếng Anh - như một quan tòa

14-30: tiếng Đức – như một con người

14-30: tiếng Anh + tiếng Trung Quốc - như một quan tòa

31-46: tiếng Đức + tiếng Nga - như một quan tòa

35-36: tiếng Hà Lan - như một quan tòa

 


Chương 26

 3 - 4: tiếng Pháp - như kẻ bị kết án

   22:  tiếng Hà Lan - như một kẻ bị phản bội

14-25: tiếng Đức = tiếng Pháp - tiếng Anh - như một kẻ bị phản bội

31-35: tiếng Đức - như một kẻ bị phản bội

  45ff -  tiếng Nga - như một kẻ bị phản bội

47-52: tiếng Đức - như một người theo chủ nghĩa hòa bình

69-72: tiếng Anh - như kẻ bị tất cả bỏ rơi

69-75:tiếng Anh - như kẻ bị tất cả bỏ rơi

 


Chương 27

45-46 : tiếng Hà Lan – như kẻ bị tất cả bỏ rơi

 


Chương 28

1-10: tiếng Đức - người đã phục sinh

1ff: - tiếng Đức = tiếng Pháp - người đã phục sinh

5-6: tiếng Nga - người đã phục sinh

16-20: tiếng Hà Lan + tiếng Hung ga ri + tiếng Hung ga ri - người đã phục sinh

18-20: tiếng Anh - người đã phục sinh