Học hỏi Chúa Giê-su trong việc sư dụng tiền bạc:

 

Bố thí Cho Kẻ Nghèo - Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền, đăng ngày

 Ma-thi-ơ 6:1 – 4 

Từ khóa:  việc bố thí cho kẻ nghèo; Lời dạy của Chúa Giê-su luôn luôn chú trọng về thái độ của chúng ta,...; ... tay trái biết tay phải làm việc gì?...; Chừng Nào Chúng Ta Mới Nhận Được Phần Thưởng?


- Trang web này vẫn đang được phát triển.