Học hỏi từ Chúa Giê-su như một Con Người:

 

Êlia đã đến rồi -  từ  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.  vào ngày 12.12.2020 về

 Mt 17, 10-13 

Từ khóa: Gioan đã đến để chỉnh đốn mọi sự, đã là một tiếng kêu to trong hoang địa; vào Mùa Vọng, chúng ta lại được Đức Giêsu nhắc đến cái chết..., "Số phận của các ngôn sứ trong mọi thời đại đều như nhau."  ...  phải bỏ những định kiến khô cứng, vì Chúa đi đường chẳng ai ngờ...


 

"Sự Hiểu Biết Bị Ngăn Chặn" -  trên blog http://whatjesusdidinmark.blogspot.com/

  Mác 9:30-32 

Từ khóa:   Con Người sẽ bị nộp trong tay người ta...; ... Đấng Mêsi phải là Đấng Cứu Chuộc Đắc Thắng. ... "Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời cất bỏ sự mù loà ra khỏi chính đôi mắt của chúng ta!"

 


- Trang web này vẫn đang được phát triển.