Học hỏi từ Chúa Giê-xu như một lời cầu nguyện:

 “Lạy Cha Chúng Con ở Trên Trời." - TT.David

 Ma-thi-ơ 6:9-13 

Từ khóa: Chúa Giê-xu, rất nhiều chân lý quan trọng về cầu nguyện,  ...không phải là bài cầu nguyện để chúng ta học thuộc lòng và tụng niệm trong sự vô thức., ...cầu nguyện là một quan hệ mật thiết như quan hệ cha con

 


 

Cha Ôi, Xin Gìn Giữ Những Người Thuộc Về Cha - Đăng bởi "SU Việt Nam" trên trang web hoithanh.com vào ngày 

 Giăng 17:9-19 

Từ khóa: Đức Chúa Jêsus cầu nguyện để Cha sẽ bảo vệ các môn đồ (những người tin)..., Chỉ Đức Chúa Trời mới là nền tảng của sự an toàn cho chúng ta ..., ...xin hãy giúp chúng con không sa vào sự ác. 

 


-Trang web này vẫn đang được phát triển.